Slik lykkes du med sparkelarbeidet

Ti tips for et vellykket sluttresultat

Slik lykkes du med sparkelarbeidet - Ti tips

Velg rett metode og sparkel
Sprøytesparkling passer for større objekter. Rullesparkling er best for mellomstore objekter. Håndsparkling er best egnet på mindre objekter. Velg sparkelsort ut fra metode og underlag. 

Se over underlagene
Krev at ”byggeren” leverer fra seg maleferdige underlag. Det vil si at all betong skal være reparert og dårlige deler fjernet, samt at gipsplater skal være montert ifølge anvisningene. Sørg for at underlaget er fast, rent (fett- og støvfritt) og tørt. Dokumenter avvik.

Bruk rett verktøy
Vær nøye med at du alltid bruker rett verktøy. Det gjør arbeidet lettere og sikrer et godt sluttresultat.

Unngå fuktighet og kulde
Arbeid aldri ved temperaturer under +10 °C. Optimal temperatur er +15 °C til + 20 °C og 40–60 prosent luftfuktighet. Sparkle aldri på fuktige underlag. Det påvirker vedheften negativt og kan føre til glansforskjeller i overflatebehandlingen.

Beskytt deg selv og de overflatene som ikke skal behandles
Husk å bruke vernehansker, vernebriller, åndedrettsvern, hørselvern og dekkpapp.

Begynn med taket
Hvis både tak og vegger skal sparkles, begynn med taket. Arbeid helst fra lyskilden og innover i rommet.

Sparkle tynt
Sparkel tørker langsomt hvis den legges på for tykt. Flere, men tynne sjikt gir alltid bedre resultat.

Sparkle godt
Tenk på at som man sparkler, må man slipe. Jo mer arbeid du legger på sparklingen, desto mindre arbeid trenger du å bruke på slipingen.

Vær nøye med etterarbeidet
Unngå altfor grovkornet slipepapir. Fjern slipestøvet før du legger på neste sjikt. Hvis ikke, blir det dårligere vedheft.

Gjør som det står
Følg alltid produsentens anvisninger. De fleste produsenter har fullstendig produktinformasjon tilgjengelig på internett. Hvis ikke: Be om produktinformasjon fra din leverandør.